ថ្ងៃច័ន្ទ ទី២៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២

បន្ទាប់ពីស្ថានភាពជំងឺកូវីដស្ងប់ស្ងាត់ ភ្ញៀវបរទេស ចាប់ផ្តើមដើរឡើងវិញ ជាពិសេសជនជាតិចិន

១២ ឧសភា ២០២២ | ព័ត៌មានជាតិ

 

បន្ទាប់ពីស្ថានភាពនៃជំងឺកូវីដ ១៩ មានភាពស្ងប់ស្ងាត់នៅកម្ពុជា យើងសង្កេតឃើញថា កំណើននៃភ្ញៀវបរទេសមានការកើនឡើងបន្តិចឡើងវិញ ជាពិសេសនៅតាមផ្សារ គឺសង្កេតឃើញមានជនជាតិចិនច្រើនជាងមុន។ ជាក់ស្តែងនៅប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនេះ ស្ថានភាពជំងឺកូវីដ១៩ នៅកម្ពុជា គឺមិនមានករណីឆ្លងថ្មីនោះទេ ដែលជាសញ្ញាល្អមួយរបស់កម្ពុជាផងដែរ។ 
 

 

 

 

 

រាយការណ៍៖ អ៊ីសា ហាសាណះ  រូបភាព៖ និន សុខលី

 

ព័ត៌មានដែលទាក់ទង

Copyright © 2016 PNN NEWS. All Rights Reserved.