ថ្ងៃច័ន្ទ ទី២១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រើប្រាស់ថវិការប្រមាណ៩០០លានដុល្លាដើម្បីធ្វើការងារពាក់ព័ន្ឋ នឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅកម្ពុជា

១៣ សីហា ២០២០ | ព័ត៌មានជាតិ

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ប្រើប្រាស់ថវិកាប្រមាណ ៩០០ លានដុល្លារ ដើម្បីធ្វើការងារពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅកម្ពុជា រហូតដល់ឆ្នាំ២០៣០ខាងមុខ។

 

 

ថវិកានេះ ជាថវិកាបដិភាគរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលផ្ទាល់ និងថវិកាដៃគូរ ម្ចាស់ជំនួយ ដែលនឹងផ្តល់ទៅកាន់ក្រសួងស្ថាប័នរដ្ឋ១៤ ធ្វើការរួមគ្នាប្រយុទ្ធប្រឆំាងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ។

អត្ថបទ៖ ហ៊ុន ឌីណូ រូបភាព៖ ឈាវ ថុក វីរៈ

ព័ត៌មានដែលទាក់ទង

Copyright © 2016 PNN NEWS. All Rights Reserved.