ថ្ងៃច័ន្ទ ទី១៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០

ការលក់ទំនិញតាម Online ដែលមានទាំងចំណេញ និងខាតច្រើន

អ្នកលក់ទំនិញតាម Online ខ្លះអាចរកប្រាក់ចំណេញចាប់ពី ៥០០ដុល្លារ ទៅ១០០០ដុល្លារ ក្នុងមួយខែ (ភាគទី១)

 

 

 

 

តើការលក់ឬទិញទំនិញតាមOnline អាចប្រឈមនឹងហានិភ័យអ្វីខ្លះ? (ភាគទី២)

 

 

 

 

គួរធ្វើដូចម្តេចដើម្បីកុំឱ្យជួបបញ្ហាពេលទិញ ឬ លក់ទំនិញតាម​ Online (ភាគបញ្ចប់)

 

 

 

 

ប្រភព៖ Mission of the Week

ព័ត៌មានដែលទាក់ទង

Copyright © 2016 PNN NEWS. All Rights Reserved.