ថ្ងៃអាទិត្យ ទី១៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០

ថ្លៃដើមនៃការផ្តល់ឥណទានខ្នាតតូច
០១ កញ្ញា ២០១៧ | ASEAN CONNECT

កិច្ចពិភាក្សា៖ ថ្លៃដើមនៃការផ្តល់ឥណទានខ្នាតតូច (ផ្សាយថ្ងៃអាទិត្យ ទី២៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧)

 

សូមទស្សនាវីដេអូ នៃកិច្ចពិភាក្សា៖ តើការអនុវត្តន៍ពិដានការប្រាក់លើវិស័យឥណទានពិតជាប៉ះពាល់ដល់ឥណទាន ខ្នាតតូចឬយ៉ាងណា?

 

 

ប្រភព៖ ASEAN Connect

ព័ត៌មានដែលទាក់ទង

Copyright © 2016 PNN NEWS. All Rights Reserved.