ថ្ងៃច័ន្ទ ទី១៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០

ស្វែងយល់ពីអាជីវកម្មចិញ្ចឹមសត្វក្រពើ

ម្ចាស់កសិដ្ឋានចិញ្ចឹមក្រពើថា៖ ក្រពើគឺជាសត្វងាយស្រួលចិញ្ចឹម ទាស់តែវាមានចរិតឆ្នាស់បន្តិច (ភាគទី១)

 

 

 

ក្រពើគឺជាសត្វដែលគួរឱ្យខ្លាច តែផលិតផលស្បែកក្រពើគឺគួរឱ្យចង់ស្រលាញ់ (ភាគទី២)

 

 

 

ការចិញ្ចឹមក្រពើដើម្បីយកស្បែក គឺប្រសើរជាការចិញ្ចឹមក្រពើដើម្បីយកកូន (ភាគបញ្ចប់)

 

 

 

 

 

ប្រភព៖ Mission of the Week

ព័ត៌មានដែលទាក់ទង

Copyright © 2016 PNN NEWS. All Rights Reserved.