ថ្ងៃច័ន្ទ ទី១៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០

តាំងពីAEON ចូលមក ផ្សារទំនើបក្នុងស្រុកបានប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាច្រើន តើផ្សារទំនើបក្នុងស្រុកទាំងនោះ ត្រូវធ្វើដូចម្តេច ដើម្បីអាចនៅឈរជើងបាន?

 

បេសកកម្មប្រចាំសប្តាហ៍ (ភាគបញ្ចប់)

Copyright © 2016 PNN NEWS. All Rights Reserved.