ថ្ងៃច័ន្ទ ទី១៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០

នៅពេលផ្សារទំនើបកើតច្រើនអីចឹង តើអាចមានផលប៉ះពាល់ដល់ផ្សារប្រពៃណីដូចជាអូឡាំពិច អូរឬស្សី ទួលទំពូង ដែរឬទេ?

 

បេសកកម្មប្រចាំសប្តាហ៍ (ភាគ២)

Copyright © 2016 PNN NEWS. All Rights Reserved.