ថ្ងៃពុធ ទី២១ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨

នៅពេលផ្សារទំនើបកើតច្រើនអីចឹង តើអាចមានផលប៉ះពាល់ដល់ផ្សារប្រពៃណីដូចជាអូឡាំពិច អូរឬស្សី ទួលទំពូង ដែរឬទេ?

 

បេសកកម្មប្រចាំសប្តាហ៍ (ភាគ២)

Copyright © 2016 PNN NEWS. All Rights Reserved.