ថ្ងៃអាទិត្យ ទី១៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០

ស្ថាប័នអភិវឌ្ឍមួយចំនួន បានក្រើនរំលឹកដល់កម្ពុជា ថាកុំឲ្យមានច្បាប់កំប៉ិកកំប៉ុក ច្រើនពេក កុំឲ្យក្លាយជាបន្ទុកធ្ងន់ធ្ងរ សម្រាប់ដំណើរការសហគ្រាសផលិតកម្ម នៅកម្ពុជា?
២៣ ​វិច្ឆិកា ២០១៦ | ASEAN CONNECT

 

Asean connect (វគ្គ៤)

Copyright © 2016 PNN NEWS. All Rights Reserved.