ថ្ងៃព្រហស្បត្តិ៍ ទី២៣ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧

តើធ្វើយ៉ាងណា ដើម្បីអាចបង្វែរឲ្យសហគ្រាសជាង៥០ម៉ឺន ដែលមិនទាន់ចុះបញ្ជី ឲ្យទៅចុះបញ្ជីក្នុងអាជីវកម្មស្របច្បាប់ ដើម្បីចូលរួមក្នុងការអភិវឌ្ឍ វិស័យសហគ្រាសខ្នាតតូច និងមធ្យមនៅកម្ពុជា?
២៣ ​វិច្ឆិកា ២០១៦ | ASEAN CONNECT

 

 Asean connect (វគ្គ៣)

Copyright © 2016 PNN NEWS. All Rights Reserved.